Vacature bestuurslid

Profiel en taken van het bestuur

Inleiding

Jaarlijks krijgen ongeveer 17.000 mensen de diagnose borstkanker, waarvan 99% vrouwen. BVN zet zich in voor alle mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad) en/of erfelijk belast zijn door een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven na te streven. We willen dit bereiken door:

 • Belangenbehartiging. We kijken naar het patiëntenperspectief in alle trajecten van (na)zorg waarmee de patiënt te maken krijgt, waarbij we ons richten op een goede kwaliteit van zorg en leven.
 • Onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn te agenderen bij o.a. de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, onderzoekers en zorgverleners. We nemen daarbij een positief kritische houding aan en zoeken naar verbeterpunten.
 • Patiënten goede en betrouwbare informatie en diensten aan te bieden.
 • Ervaringen en belangen van patiënten een plek te geven in beleid en onderzoek.
 • Samen te werken met andere (borstkanker)organisaties, waaronder KWF/Pink Ribbon, NFK, A Sisters Hope en Mammarosa.

 

Taken en bevoegdheden van het bestuur in de vereniging

 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur.
 • Het benoemen van de externe accountant.
 • De vaststelling van het beleidsplan, werkplan, begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering (ALV).
 • Het - indien goedgekeurd door de ALV - besluiten tot het aangaan van een fusie en het aangaan en/of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen.
 • Het – indien goedgekeurd door de ALV - besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.
 • De vaststelling van het directiereglement.
 • De vaststelling van het huishoudelijk reglement van de adviesraden.
 • De benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag, alsmede vervanging van de directeur.
 • De vaststelling van het salaris van de directeur.
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur.

Het bestuur bewaakt en houdt toezicht op:

 • De besturing van de vereniging (met inachtneming van de uitkomsten van de ALV).
 • Het goed functioneren van de directeur.
 • De kwaliteit van het werk en het goed functioneren van het intern toezicht (met inachtneming van de bevoegdheden van de ALV).
 • Het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken in de vereniging en op het bureau.
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

 

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat:

 • Ten minste drie van de zeven bestuursleden (ex) borstkankerpatiënt en/of erfelijk belast zijn.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.
 • Wordt voorzien in de netwerk- en lobbyfunctie ten behoeve van een brede belangenbehartiging.
 • De leden van het bestuur ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Aan de voorwaarden voor optimale samenwerking en teamvorming is voldaan.

 

Kenmerken en kwaliteiten

Een lid van het bestuur is lid van de vereniging en wordt gekenmerkt door:

 • Affiniteit met de doelstelling van de BVN.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Gevoel voor het functioneren van een maatschappelijke organisatie.
 • Gevoel voor de rol als werkgever en daarin iets kunnen toevoegen.
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen en in staat hoofd- van bijzaken te scheiden.
 • Beschikkend over relevante en actuele netwerken.

Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de borstkankerzorg en de rol van patiëntenorganisaties in het bijzonder. Alle functies binnen het bestuur zijn onbezoldigd.

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel worden verzocht om uiterlijk 1 maart 2019 hun motivatie en CV te sturen naar Marjan van Beest, HR medewerker; beest@borstkanker.nl.
Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op vrijdag 8 maart 2019.
De sollicitatiecommissie bestaat uit twee bestuursleden en een afgevaardigde namens de Leden Advies Raad.

Het huidige bestuur streeft ernaar twee kandidaten voor te dragen voor verkiezing op de Algemene Leden Vergadering op 25 mei 2019. Als u interesse heeft om te solliciteren, dan verwachten wij dat u op bovengenoemde data beschikbaar bent.

Mocht u aanvullende vragen hebben over de vacature en de procedure, dan kunt contact opnemen met de huidige voorzitter van BVN, AnneLoes van Staa, 06-28746263.