pertuzumab (Perjeta®)

In het voorjaar van 2013 heeft de Europese Commissie pertuzumab (merknaam Perjeta®) goedgekeurd voor gebruik in combinatie met trastuzumab (merknaam Herceptin®) en docetaxel (merknaam Taxotere®). Pertuzumab is een monoklonaal antilichaam. Een monoklonaal antilichaam is een eiwit dat een specifieke structuur (antigen) kan herkennen en daaraan kan binden. Pertuzumab is zo ontwikkeld dat het bindt aan HER2. 

Voor wie

Uitgezaaide borstkanker

Pertuzumab is gericht op patiënten met HER2 positieve, uitgezaaide, niet-operabele borstkanker, die nog niet eerder een HER2-gerichte behandeling of chemotherapie hebben gehad voor hun uitgezaaide ziekte (eerstelijns behandeling). Patiënten met hormoon gevoelige tumoren mogen eerst hormonale therapie krijgen.

Neo-adjuvant

Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zomer van 2015 pertuzumab goedgekeurd voor gebruik als neoadjuvante behandeling. Dit wordt gegeven in combinatie met trastuzumab en chemotherapie bij patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium borstkanker met een hoog risico op terugkeer.

Hoe werkt pertuzumab?

Pertuzumab bindt, net als  trastuzumab aan de HER2-receptor, alleen op een andere plaats van de receptor. De HER2-receptor kan direct een groeisignaal naar de kern van de cel afgeven. HER2 kan ook eerst aan een andere HER-receptor (receptoren HER1, HER3 of HER4) binden, waarna een krachtig groeisignaal van beiden wordt doorgegeven aan de kern. Pertuzumab is ontwikkeld om deze vorming van receptorparen te remmen, en op deze manier de groei van tumorcellen te remmen. Door deze twee middelen te combineren, wordt de tumorgroei dubbel onderdrukt.

Hoe wordt pertuzumab toegediend?

Pertuzumab wordt driewekelijks toegediend via een infuus in de ader. Dit infuus duurt de eerste keer 60 minuten, de keren daarop 30 tot 60 minuten als de eerste keer goed verdragen werd.

Pertuzumab wordt altijd gegeven in combinatie met trastuzumab. En daarbij docetaxel, paclitaxel of carboplatin. Deze middelen worden ook driewekelijks via een infuus toegediend. De drie middelen worden na elkaar gegeven, de volgorde is voor de effectiviteit niet van belang.

Na toediening van pertuzumab moet 30 tot 60 minuten gewacht worden tot de volgende infusie kan starten. Na toediening van trastuzumab is dit 6 uur (bij de eerste keer) of 2 uur (bij vervolgbehandelingen).

De behandeling zal doorgaan tot de ziekte verergert of tot de bijwerkingen niet meer te verdragen zijn. Als met docetaxel gestopt is, kan de behandeling met pertuzumab en trastuzumab nog wel doorgaan. Als de behandeling met trastuzumab wordt beëindigd, zal ook de behandeling met pertuzumab worden beëindigd.

Effectiviteit

De werking van pertuzumab is onderzocht in een grote studie (CLEOPATRA-studie), waarbij verschillende groepen met elkaar vergeleken werden. In de ene groep kregen patiënten pertuzumab, trastuzumab en docetaxel, en in de andere groep kregen patiënten placebo (niet-werkzaam middel), trastuzumab en docetaxel. Patiënten die werden behandeld met pertuzumab leefden gemiddeld 18,7 maanden zonder verergering van hun ziekte, versus 12,4 maanden in de placebo groep (de groep zonder pertuzumab).

In dit onderzoek is ook gekeken naar de overleving van patiënten, hieruit bleek dat patiënten in de pertuzumab groep gemiddeld 56,5 maanden leefden,versus 40,8 maanden in de placebo groep. Gemiddeld verlengt pertuzumab het leven dus met 15,7 maanden.

Bijwerkingen

Een goede maat om te kijken naar hoe patiënten de behandeling hebben ervaren is te kijken naar het aantal patiënten dat vanwege een bijwerking met de behandeling heeft moeten stoppen. Dit aantal kwam in beide groepen met elkaar overeen: 23 van de 407 in de pertuzumab groep versus 20 van de 406 in de placebo groep.

De meest voorkomende bijwerkingen die tot nu toe bekend zijn (bij meer van de helft van de patiënten) van de behandeling pertuzumab, trastuzumab en docetaxel zijn diarree, haaruitval en een laag aantal witte bloedcellen. De bijwerking haaruitval is een bekende bijwerking van docetaxel, een chemotherapie. In de pertuzumab, trastuzumab en docetaxel groep kwam deze bijwerking dan ook niet vaker voor dan in de groep zonder pertuzumab. Na stoppen van docetaxel, nam het aantal gemelde bijwerkingen sterk af.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum (Lareb) bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland. Hier kun je de bekende bijwerkingen van pertuzumab bekijken of een bijwerking melden.

Meer lezen