Kwaliteit van zorg: B-optimaal

Wat is optimale borstkankerzorg in Nederland? We vroegen het patiënten uit onze achterban en zorgprofessionals vanuit diverse disciplines. Het resultaat is samengevat in een lijst van 10 uitgangspunten: B-optimaal. Deze punten staan voor de optimale borstkankerzorg vanuit patiëntenperspectief. Aan de hand van deze punten wil BVN verschil maken op het gebied van kwaliteit van zorg voor en leven met borstkanker, vanuit patiëntperspectief.

 

B-optimaal is niet nieuw (zie B-optimaal 2015). Samen met patiënten, artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen toetsen wij al een aantal jaren de aandachtspunten voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Door B-optimaal nu daadwerkelijk als uitgangspunten voor ons beleid in te zetten, krijgt het een stevigere basis in ons werk.

Het is begonnen als stip op de horizon. We hebben de oorspronkelijke ‘ideale punten’ herijkt en samen met verschillende zorgprofessionals hebben we B-optimaal nu als uitgangspunten voor goede zorg geformuleerd. Zo zou de zorg wat ons betreft er uit moeten zien anno 2017!

B- Optimaal in de praktijk

Wat voor patiënten belangrijk is in de zorg brengen we voor het voetlicht op diverse zorgcongressen zoals het DICA- congres, bijeenkomsten van de Novartis academy en scholingsbijeenkomsten voor zorgprofessionals. 

Ook beroepsverenigingen vragen BVN aan tafel om mee te denken, en dat doen we graag. Er zijn structurele overleggen met IKNL, NABON, NBCA, NVPC, Santeon en STZ waarin we samenwerken aan de kwaliteit van de borstkankerzorg, ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en perspectief.

De tien aandachtspunten zijn ook de basis voor de criteria van de Monitor Borstkankerzorg. De aandachtspunten én de criteria worden jaarlijks aangescherpt in samenspraak met patiënten, ziekenhuizen en andere partijen.

Patient advocates

Patient Advocates, dat is de internationale term voor patiënten die als belangenbehartigers proberen de zorg te veranderen door het patiëntperspectief een goede plek te geven in de zorg. Momenteel zijn er zo'n 60 patient advocates actief voor BVN in alle provincies van Nederland. Het gaat om actieve BVN-leden die zeer goed geïnformeerd en ingevoerd zijn in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen in de borstkankerzorg. Taken van de patient adocates zijn:

  • onderhouden van contacten met (mammateams van) ziekenhuizen
  • meedenken bij ontwikkeling van zorgpaden
  • het geven van voorlichting over actuele ontwikkelingen op het gebied van borstkanker
  • het helpen implementeren van B-bewust in de spreekkamer
  • adviseren bij wetenschappelijk onderzoek
  • adviseren bij ontwikkeling van richtlijnen in de zorg
  • deelnemen aan overleggen van werkgroepen van Leven met Kanker (LMK), KWF, NPCF, RIVM en IKNL

Wetenschappelijk onderzoek

Ervaringsdeskundige patient advocates geven patiëntenadvies bij de opzet en implementatie van klinische onderzoeksvoorstellen. Dat doen zij vanuit de patiëntenadviesgroep (de PAG) van BOOG en BVN. De patient advocates bespreken en behandelen in de werkgroep wetenschappelijk onderzoek verzoeken voor patiëntenadvies van niet-klinische studies. Onderzoekers kunnen hun onderzoeksvoorstel bij BVN indienen onder bepaalde voorwaarden. Kijk hier voor meer informatie.

Richtlijnen

De belangen van patiënten krijgen ook een stem in richtlijncommissies. Een medische richtlijn is een document waarin staat hoe artsen hun zorg moeten verlenen. In een medische richtlijn staat bijvoorbeeld welke onderzoeken er gedaan moeten worden. En welke behandelingen een arts wel of juist niet moet doen. De patient advocates van BVN werken mee aan diverse richtlijnen. Zij nemen deel aan vergaderingen en geven feedback op de teksten in de richtlijn.

Een voorbeeld: in december 2016 is de nieuwe NHG-Standaard Borstkanker in gebruik genomen. BVN heeft vanuit patiëntenperspectief een bijdrage geleverd aan de vernieuwing van deze huisartsenrichtlijn met input van reacties op de door ons gestelde B-force vraag en actieve deelname aan de werkgroep.

PREM en PROM

BVN wil meer inzicht geven in de kwaliteit van de borstkankerzorg door inzage in medische uitkomstindicatoren en de ervaring van patiënten met de zorgverlening (PREM) en behandelresultaten (PROM). Dit inzicht draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van borstkankerzorg.
 
Onder openbare medische uitkomstindicatoren wordt onder andere verstaan: overleving, her-operaties en complicaties. De ervaring van de patiënt wordt standaard in kaart gebracht en meegenomen in het beoordelen van de zorgverlening. Inzicht in hoe patiënten de zorgverlening ervaren (PREM) worden uitgebreid met inzicht in de ervaren behandelresultaten (PROM): Wat is de kwaliteit van leven, ook op de langere termijn? Wat vindt de patiënt van het cosmetisch resultaat? Hoe zit het met pijn en beweeglijkheid van de arm? Hoe gaat het op emotioneel gebied? PROM brengt dit in kaart en de uitkomsten worden teruggekoppeld in de spreekkamer. Lees meer >>

Monitor Borstkankerzorg

BVN biedt via het online hulpmiddel monitorborstkankerzorg.nl informatie over de zorg in ziekenhuizen in Nederland. De Monitor Borstkankerzorg is echter, via het Roze Lintje, een krachtig instrument om patiëntgerichte borstkankerzorg te stimuleren. Met het toekennen van het Roze Lintje, worden ziekenhuizen beloond voor het voldoen aan patiëntgerichte borstkankerzorg. Jaarlijks herijkt BVN de criteria van het Roze Lintje, met aanscherping tot gevolg. De criteriaontwikkeling verloopt via een vaste cyclus waarin BVN met alle partijen in het veld afstemt. Hierbij worden alle stakeholders betrokken:

  • medisch specialisten (alle disciplines vertegenwoordigd)
  • zorgverzekeraars
  • onze contactpersonen van de Monitor Borstkankerzorg en de CQ-index Mammacare (voornamelijk mammacareverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en in mindere mate kwaliteitsmedewerkers en chirurgen)

CQ-index Mammacare

Alle ziekenhuizen nemen deel aan de CQ-index Mammacare, een landelijk online onderzoek naar hoe de borstkankerzorg ervaren wordt. Actieve deelname aan de CQ-index Mammacare is een verplicht criterium voor het Roze Lintje. Daarnaast gebruiken we inhoudelijke resultaten om nieuwe criteria in kaart te brengen. In 2016 zal de CQ-index Mammacare overgaan in ‘PREM, module Mammacare’, waarin tevens de generieke PREM oncologie is verwerkt (PREM = Patient Reported Experience Measure). Tevens worden enkele vragen geschrapt om het aantal vragen dat we voorleggen zo beperkt mogelijk te
houden.