Financieel en beleid

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Het voordeel voor leden van BVN is dat zij hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt BVN geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen. We kunnen de financiële bijdragen dus volledig inzetten voor het doel van de vereniging. Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI- status, moet BVN voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Statutaire naam:

Borstkankervereniging Nederland

Rekeningnummer lidmaatschap, bestellingen en giften

NL54INGB0008148115
BIC INGBNL2A

Kamer van Koophandel

40343101, opgericht in 1979

RSIN/fiscaal nummer

803881836

BTW-nummer

NL803881836B01 

Doel van de vereniging

Borstkankervereniging Nederland staat voor: ervaringen bundelen & inzetten voor goede zorg en kwaliteit van leven voor borstkankerpatiënten en erfelijk belasten.

Het bestuur

Het bestuur van BVN functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een daarop afgestemd directiereglement.

Het beloningsbeleid

Op het kantoor van BVN werken professionals in loondienst. Zij worden uitbetaald volgens CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen op declaratiebasis een onkostenvergoeding.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Doelstellingen 2015 - 2017

Op basis van de missie, visie en strategie heeft BVN voor de komende jaren de volgende speerpunten van beleid geformuleerd:

  • BVN werkt aan doorontwikkeling van de huidige instrumenten, zodat zij vaker en ook eerder in het (ziekte) proces door mensen geconfronteerd met borstkanker gevonden worden
  • Verhogen van de aandacht voor uitkomsten van de borstkankerzorg in termen van afname van sterfte, voorkomen van over- en onder diagnose en -behandeling
  • Verhogen van de aandacht voor late gevolgen (o.m. door systematische inventarisatie) en in het verlengde daarvan een zo gezond mogelijk herstel
  • Verhogen van de aandacht voor de rol en positie van de patiënt ten aanzien van gezamenlijke besluitvorming in het behandelproces
  • Vormgeven van het doelgroepenbeleid waarbij per doelgroep tot specifiek noodzakelijk activiteiten wordt gekomen. Dit zal ook ingebed moeten worden in de werkorganisatie of werkprocessen
  • Kennismanagement. Ervaringsdeskundige actieve leden moeten in staat gesteld worden hun deskundigheid objectief in te brengen bij hun gesprekspartners. Enerzijds gaat het daarbij om externe gesprekspartners zoals onderzoekers, zorgprofessionals, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farmaceuten. Anderzijds gaat het om de activiteiten van het serviceteam en het organiseren van eigen (regionale) activiteiten van BVN
  • Ledenwerving, vinden en binden van vrijwilligers/actieve leden.